Zapraszamy

Nieporęt

ul. Dworcowa 8 B

tel. 22 774 82 50

Godziny przyjęć:

lek. med. Sławomir Olczyk

pon,śr,pt : 08.00-13.00

wt,czw, : 13.00-18.00

lek. med. Krzysztof Kidała

pon, śr,czw: 8.00-13.00

wt,pt: 13.00-18.00

lek.med.Katarzyna Starzyk- Łuszcz

pon,,śr : 13.00-18.00

wt,czw,,pt :08.00-13.00

czw:  14.00--18.00 chorzy

lek.med. Anna Żochowska

wt,czw.pt -8.00-13.00


lek.pediatra Anna Grześkiewicz

pon, wt,czw : 08-12.00 szczepienia dzieci

0d 12.00-14.00 dzieci chore

śr : 11.30-14,00 dzieci zdrowe , 14.00-17.30 dzieci chore

pt: 8.00-14.00 dzieci chore

lek.pediatra  Joanna Kołakowska

pon-8.30-12.30

 

wizyty domowe poza godzinami pracy w przychodniKlauzula obowiązku informacyjnego PDF Drukuj Email


Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Praktyki Lekarskiej im. prof. Tadeusza Gałamona w Nieporęcie

lek. med. K. Kidała, S. Olczyk s. c.

ul. Dworcowa 8b, 05-126 Nieporęt

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Praktyka Lekarska im. prof. Tadeusza Gałamona w Nieporęcie lek. med. K. Kidała, S. Olczyk s. c. NIP 5361830375

 

Dane kontaktowe Administratora - Praktyka Lekarska im. prof. Tadeusza Gałamona w Nieporęcie, można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 22 774 82 50, pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Praktyka Lekarska im. prof. Tadeusza Gałamona w Nieporęcie, ul. Dworcowa 8b, 05-126 Nieporęt.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Praktyka Lekarska im. prof. Tadeusza Gałamona w Nieporęcie ul. Dworcowa 8b, 05-126 Nieporęt z dopiskiem „ Inspektor ochrony danych osobowych”

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

W celu objęcia opieką zdrowotną potrzebujemy następującego zestawu Państwa danych: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członków rodziny). Możemy również otrzymać numer telefonu (dane te nie są niezbędne do objęcia opieką zdrowotną, ale pobierane są w celu kontaktu z Państwem). Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy dokumentację medyczną pacjenta, zawierającą wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia i procesu leczenia.

 

Celem przetwarzania danych osobowych przez Praktykę Lekarska im. prof. Tadeusza Gałamona jest:

- udzielenie i zarządzenie udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2018, poz. 160 z póź. zm.), przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym te dane są przetwarzane

- ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia (art.6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt. 1 Ustawy o prawach pacjenta i §10 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu ich przetwarzania)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

- odbieranie i archiwizowanie oświadczeń, upoważniających inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia ( art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

- wywiązywanie się z obowiązków podatkowych – wystawianie rachunków za wykonywane usługi wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.)

 

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe:

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Państwa danych. W ramach działalności jako przedsiębiorąca, realizując Państwa prawa jako pacjenta dane osobowe przekazywane są:

- podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)

- dostawcom usług zaopatrujących Praktykę Lekarską w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzenie podmiotem leczniczym ( w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Praktyka Lekarską w celu zapewnienia ciągłości leczenia

- osobom upoważnionym przez Państwo w ramach realizacji Państwa praw pacjenta

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Czas przez jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywania przez okres co najmniej 20 lat od danych dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie w/w okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane archiwizacji

Podanie danych osobowych jest warunkiem do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, czy udzielania świadczenia zdrowotnego. Niepodane danych może skutkować również niemożliwością wystawienia imiennego rachunku lub faktury. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i nie skutkuje odmową udzielania świadczenia zdrowotnego, umożliwia jednak kontakt z pacjentem.

 

Praktyka Lekarska jako administrator zapewnia Państwu dostęp do swoich danych oraz możliwość sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO- w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pan/ Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Prawo pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art.9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/ Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych w placówkach medycznych:

- Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000)

- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z 2017r. Poz. 1318 ze zm.)

- Rozporządzenie MZ z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Z 2015, poz. 2069)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119)